Regulamin Biblioteki gier gramajdowych

Zasady ogólne

1. Właścicielem biblioteki gier, zwanej dalej Biblioteką, jest Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Gramajda”, zwana dalej Gramajdą.
2. Koordynatorem działania Biblioteki jest Zarząd Gramajdy.
3. Prawo do korzystania z Biblioteki mają członkowie Gramajdy oraz osoby uczęszczające regularnie na spotkania planszówkowe Gramajdy przez co najmniej 3 miesiące.
4. Stały Opiekun gry może odmówić wypożyczenia gry, jeśli nie zna osoby zgłaszającej chęć wypożyczenia bądź osoba ta nie daje gwarancji należytego traktowania gry.
5. Osoba, która zniszczy bądź zagubi grę i nie dopełnia obowiązku naprawienia szkody, traci prawo do korzystania z Biblioteki i bycia Stałym Opiekunem.
6. Niestosowanie się do przedmiotowego regulaminu może skutkować zawieszeniem prawa do korzystania z Biblioteki. O zawieszeniu prawa do korzystania z Biblioteki decyduje Koordynator. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej decyzji.
7. Lista gier znajdujących się w Bibliotece ze wskazaniem ich dostępności, Stałych Opiekunów oraz wartości dostępna jest na stronie internetowej Gramajdy pod adresem www.gramajda.pl w zakładce: Biblioteka gier.
8. Odstępstwa od każdego punktu regulaminu oraz sytuacje nieobjęte regulaminem podlegają decyzji Koordynatora.
9. Korzystanie z Biblioteki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Stali Opiekunowie

10. Stały Opiekun to osoba, która przechowuje grę, dba o jej należyty stan oraz udostępnia grę wypożyczającym.
11. Stałym Opiekunem może zostać tylko członek Gramajdy.
12. O wyborze Stałego Opiekuna decyduje Koordynator.
13. Stały Opiekun ma obowiązek:
– przynoszenia jak największej ilości gier pozostających pod jego opieką na poniedziałkowe spotkania Gramajdy;
– udostępniania gier znajdujących się pod jego opieką;
– monitorowania i egzekwowania zwrotu znajdujących się pod jego opieką gier w należytym terminie przez Wypożyczającego, a w szczególności informowania Koordynatora o niemożności zwrotu przez Wypożyczającego;
– podejmowania prób wyegzekwowania od Wypożyczającego odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienia gier;
– dostarczania gier na imprezy organizowane przez Gramajdę;
– określenia stanu gry po imprezie (np. policzenie elementów, adnotacje o uszkodzeniach itp.) oraz naprawiania drobnych uszkodzeń i uzupełnianie drobnych braków (np. uzupełnienie woreczków na elementy gry).
14. Stały Opiekun ma prawo zweryfikowania danych Wypożyczającego zawartych w jego profilu na stronie internetowej Gramajdy i danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym.

Wypożyczający

15. Wypożyczający to osoba, która wypożyczyła grę z Biblioteki na zasadach opisanych niniejszym regulaminem.
16. Wypożyczający ma obowiązek założenia konta na stronie internetowej Gramajdy oraz udostępnienia w profilu konta danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania) oraz dwóch form kontaktu (np. poprawnego adresu e-mail, numeru telefonu).
17. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczoną grę. W razie jej uszkodzenia jest zobowiązany do naprawienia uszkodzeń bądź – w razie gdy uszkodzenia naprawić się nie dadzą – do zwrotu jej wartości w całości lub w części w zależności od stopnia uszkodzeń. W przypadku zwrotu całej wartości wypożyczonej gry Wypożyczający ma prawo do zachowania uszkodzonego egzemplarza gry. Zagubienie gry powinno być zgłoszone Stałemu Opiekunowi gry przez Wypożyczającego. Za zagubienie uważana będzie sytuacja, gdy Wypożyczający nie zwróci gry w ciągu 21 dni od upływu terminu jej zwrotu.
18. Stopień uszkodzenia gry i wysokość odszkodowania określa Koordynator. Od decyzji o wysokości odszkodowania Wypożyczającemu przysługuje prawo odwołania się do Koordynatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej decyzji.

Zasady wypożyczania gier

19. Aby gry wypożyczyć grę, należy zgłosić chęć jej wypożyczenia Stałemu Opiekunowi w dowolny sposób.
20. Wypożyczenie gry uzależnione jest od:
– udostępnienia przez Wypożyczającego w profilu konta na stronie Gramajdy danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania) oraz dwóch form kontaktu (np. poprawnego adresu e-mail, numeru telefonu);
– potwierdzenia przez Wypożyczającego zapoznania się z niniejszym regulaminem;
– zobowiązania przez Wypożyczającego do naprawienia wszelkich uszkodzeń wypożyczonej gry bądź do zwrotu jej wartości w całości lub w części w przypadku, gdy uszkodzenia naprawić się nie dadzą.
21. Grę można wypożyczyć maksymalnie na 21 dni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia gry po indywidualnym uzgodnieniu ze Stałym Opiekunem, o ile inna osoba nie zgłasza chęci wypożyczenia.
22. Stały Opiekun ma obowiązek przekazać grę Wypożyczającemu w najbliższym możliwym terminie, o ile gra nie będzie już wypożyczona lub zarezerwowana.
23. Wypożyczający, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca ze Stałym Opiekunem, musi grę odebrać.
24. Wypożyczający grę ma obowiązek zaznaczyć wypożyczenie danej gry na stronie internetowej Gramajdy w zakładce: Biblioteka gier.
25. Wypożyczający, po uzgodnieniu terminu i miejsca ze Stałym Opiekunem, ma obowiązek zwrócić grę.
26. Stały Opiekun ma obowiązek zaznaczenia faktu odebrania gry na stronie internetowej Gramajdy w zakładce: Biblioteka gier.
27. Wypożyczający musi niezwłocznie oddać grę na żądanie Stałego Opiekuna w przypadku organizacji przez Gramajdę imprezy planszówkowej bądź na żądanie Koordynatora.